svenfrdees
  • Klintagården på Öland

    Klintagården - en plats att längta till!

  • Härliga bad vid Klintagården!

  • Klintagården har stora grönytor och en rolig lekplats.

  • Klintagårdens camping är en familjecamping. Vi har 134 campingtomter.

  • Klintagården har en restaurang som tar emot upp till 150 gäster.

Tidpunkt för ankomst och avresa

Du får i regel disponera stugan, rummet eller campingtomten från klockan 15.00 den avtalade ankomstdagen och till kl. 12.00 avresedagen.

Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

Campingkort

Klintagården tillämpar SCR:s regler för Camping ID och Camping Key Europe. Har ni inget ID kan ni få hjälp i vår receptionen. 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Både Du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och Du betalat handpenning, då sådan skall erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran.

BOKNINGSAVGIFT

Bokningsavgift på 80: - tillkommer på varje bokning.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället. Det kostar 200: -.

NÄR SKALL JAG BETALA?

14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura betalar Du en handpenning. Handpenningen är 25 % av totalbeloppet. Beloppet räknas av från hyran. Se datum och belopp på fakturan. Resterande summa betalar Du senast 40 dagar före ankomst. Bokar Du mindre än 40 dagar före ankomstdagen betalar Du hela beloppet inom 14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura, då inget annat anges. (Se datum och belopp på fakturan.)

Är den totala hyreskostnaden under 500 kr betalas hela beloppet inom 14 dagar.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Om Du, när handpenning skall erläggas, inte betalar i tid avbokar vi Din beställning. Om Du inte betalar i rätt tid ser vi det som en avbokning från Din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft. Vill du avboka din bokning ber vi dig snarast meddela oss detta.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Om Du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 40 dagar före ankomst. Skyddet innebär att Du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrationskostnad (500: -), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar Dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför Din kontroll som Du inte kunnat förutse när Du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda Dig likvärdigt hyresobjekt, har Du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det Du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ner hyran. Om Du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under Din vistelse, bör Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerställa att datum och objektnummer stämmer. 

Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du mot ordningsreglerna har vi rätt att ta ut en störningsavgift som motsvarar de kostnader vi pålagts i samband med detta.

Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om Du inte gör detta kommer städning att utföras på Din bekostnad. (Avresestädning kan beställas i receptionen, dock senast dagen innan avresa.)

NATURKATASTROFER, KRIG, STREJK M.M.

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas pga naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken Du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala Dig, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan/campingtomten.

Klintagården

Klinta Bodars väg 8

387 52 Köpingsvik

Telefon:  0485-722 40

info@klintagarden.se

Equmeniakyrkan

Svensk Camping